[Folklista] z , zs, dzs

keszthelyi at tilos.hu keszthelyi at tilos.hu
2006. Ápr. 20., Cs, 15:41:40 CEST


>Adassék tisztelet az érvekkel párbeszédet folytatóknak, és adassék ki
könyv alakban a szerkesztett változat mindannyiunk okulására!
K.I.
****************************************************************** Kedves
Gergõ,
> a nyelvi analógiák tényleg tanulságosak lehetnek, hisz nem lehet nem
> észrevenni, mennyire sok közös néprajzi és nyelvjárási határvonal van
> Európa-szerte. A szakmailag megalapozott véleményeket is érdemes
> ütköztetni.
> Ami pedig Számel drusza meg a Te véleményedet illeti, hát szerintem a
> papucs
> és a tudomány tökéletesen megfér ugyanazon a listán, mert végsõsoron közös
> a
> tárgyuk. Csak az áltudomány fölösleges, semmi más. És nemcsak a
> folklistán,
> hanem mindenütt az.
>
> Szép napot,
>
> Péter
>
>
>
> 2006/4/18, Agócs Gergely <agocs.gergely at hagyomanyokhaza.hu>:
>>
>> Kedves Péter!
>>
>> A nyelvi analógiák azért nyújthatnak fontos adalékokat ennek a listának,
>> mert a folklóradatok hagyományozódásának egyik legfontosabb eszköze maga
>> a
>> nyelv. A szájhagyomány valójában nyelvhagyomány, hiszen a közlés
>> verbális
>> bázisa pont ez a hihetetlenül izgalmas kódrendszer, melynek változásai
>> tanulsággal szolgálhatnak magának a közvetítendõ anyagnak, a tartalmi
>> összetevõnek a változásaihoz is. Nagyon örülök, hogy a nyelvi témákban
>> egy
>> nyelvészetileg képzett listatag hozzászólásait is olvashatjuk, mert úgy
>> vélem, hogy a folklórral foglalkozók számára az ilyen, kívülrõl jövõ
>> szakvélemények hatványozottan kívánatosak. A hagyományos kultúra
>> szövevényes
>> összefüggésrendszerén átlátni szerintem csak úgy sikerülhet, ha a saját
>> igazságainkat folyton ütköztetjük olyan értelmes, szakmailag
>> megalapozott
>> véleményekkel, amelyek a sajátunktól eltérõ tapasztalati hátérrel
>> próbálják láttatni vitáink tárgyát. Bogár László történésznek a
>> magyar globalizációról szóló könyve egy, az ókori Rómában, a birodalom
>> széthullása elõtti években folytatott, elképzelt beszélgetéssel indul. Õ
>> is,
>> mint oly sokan mások, párhuzamot vonnak a két korszak között. A
>> széthullás
>> jelei most is érzékelhetõk, többek között különféle, prófétisztikus
>> hajlamú
>> igehirdetõk felbukkanásában. Azt javaslom, értékeljük ezeket a maguk
>> helyén,
>> és ne firtasuk állításaik érvényességét, hanem próbáljuk inkább
>> megérteni a
>> jelenséget magát. Szerintem ez sokkal tanulságosabb.
>>
>> Kedves Folklista!
>>
>> Ha úgy gondoljátok, hogy ez a fórum nem viseli el a tudományosan
>> megalapozott érveléssel teletûzdelt véleménycseréket, és úgy vélitek,
>> hogy a
>> "honnan lehet beszerezni kalocsai papucsot" jellegû információcserére
>> kell
>> szorítkozni, akkor szóljatok, és eldugulok.
>>
>> Tisztelettel
>>
>> Agócs Gergely
>>
>> ----- Original Message -----
>> *From:* peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
>> *To:* lista at list.folkradio.hu
>> *Sent:* Saturday, April 15, 2006 3:47 AM
>> *Subject:* Fwd: [Folklista] z , zs, dzs
>>
>>
>>
>>
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: peter pomozi <peterpomozi at gmail.com>
>> Date: 15.04.2006 02:50
>> Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
>> To: lista at list.folkradio.hu
>>
>> Tisztelt Lista!
>>
>> Ez az ártatlan és szívünknek kedves nyelvi téma, amit Pávai István
>> z~zs~dzs változás a magyar nyelvjárásokban ill, analóg jelenségek altáji
>> nyelvekben levele váltott ki, a 26. hozzászólásnál tart, elágazásait nem
>> számolva, és egyre inkább félresiklik. *Én sem mint folklistát kedvelõ
>> és
>> tisztelõ, sem mint nyelvész, sem mint anyanyelvemet és a nyelveket
>> általában
>> is szeretõ nem tartom helyesnek, hogy olyasmivel árasszuk el ezt a
>> listát,
>> ami se nem népi, se nem magyar, se nem igaz. *
>> Nem óhajtok semmiféle vitát provokálni, ezért nem is reagáltam és nem is
>> fogok a jövõben sem minden e témájú elszállt hozzászólásra reagáln,
>> hiszen
>> ez nem nyelvészeti lista hanem folklista. A népzene és a népi kultúra
>> közös
>> tisztelete többet ér, mint az álnyelvészet ostorozása. Mindazonáltal
>> ennél a
>> 26. levélnél már nem állhatom meg: nézzetek körül, feleim józanul, és
>> már
>> legalább olyan írások véghetetlen citálásával ne terheljétek ezt a
>> listát,
>> ami nemcsak nyelvészeti blõdli, hanem természettudományos képtelenségek
>> sorozatát is tartalmazza. És ami a legrosszabb benne, hogy kicsavart
>> féligazságokat is tartalmaz az agglutinációs típusjegyekrõl.
>>
>> Csak néhány apróságot engedjetek meg az idézett cikk elméleti
>> bevezetõjéhez, így Nagypéntek éjjelén, szombatra virradóra az ember
>> egyébként is legyen áhítatos, békés hangulatban, és lehetõleg ne
>> támadjon
>> senkit és semmit.
>> 1. Az, hogy a világ nyelvei monogenezissel (õsnyelv) vagy poligenezissel
>> jöttek létre ( több õsnyelv), kérdéses, gyakorlatilag tudományosan
>> eldönthetetlen. Ha valaki ex catedra eldönti, ab ovo áltudós.
>> 2. Az "õsanya", jelenlegi idõszámítási gyakorlatunk idõegységeiben
>> gondolkodva, azaz az elsõ homo sapiens sapiens, akinek
>> antropológiai-neuolingvisztikai megfontolásból teljes joggal ugyanolyan
>> fejlett verbális kódrendszert tulajdoníthatunk, mint amilyenek a ma élõ
>> nyelvek, legkevesebb százezer évvel ezelõtt élt. Ez tehát kb. rendben,
>> az
>> már kevésbé, hogy a nyelvben két fejlett verbális kód között nincs sem
>> darwinista fejlõdés, ez legalább tudományos igényû elmélet volt, de mára
>> túlhaladott, és múzeumi leltári megõrzés sem, "a magyar az abszolút
>> õsnyelv, amely minden gyököt úgy õriz mint, a parancsolat, bezzeg a
>> többi
>> primítív nyelv nem". Ne dõljünk be ilyeneknek!
>>   A nyelv élõ organizmus, születhet, változhat és persze ki is
>> halhat,
>> de nem fejlõdik evolúciós értelemben az "õsanya" ugyanilyen fejlett
>> kódrendszeréhez képest, mert humán nyelvészetileg a homo sapiens sapiens
>> a
>> kiindulópont, ahogy említettem.Van persze zooszemiotika meg még sok
>> minden, de az nem tartozik ide.
>> 2. A világ nyelvei tipológiailag eltérõek, az egyes nyelvek domináns
>> típusjegyei pedig történetileg változóak.
>> A magyar, úgy mint a finnugor és az altáji nyelvek, és még egyébként sok
>> más nyelvcsalád nyelve a világon, tipológiailag dominánsan agglutináló.
>> Azonban minden nyelv típusa is változhat történeti léte során, ezt teszi
>> a
>> magyar is: azt õsmagyar nyelvészeti (nem nyelvészkedési!)
>> rekonstrukcióhoz
>> képest az ómagyar kor végén egy tipológiailag kevésbé agglutináló,
>> flexiós-.izoláló vonásokat is felvonultató nyelv áll elõttünk,
>> elsõsorban
>> a mondattan területén. Az õsmagyarra (is), mint erõsen agglutináló
>> nyelvre
>> jellemzõ mellékmondatértékû igenévi szerkezeteket (Arany János is
>> kedvelte
>> ezeket, pl. várhatja Piroska Toldi megérkeztét) felváltják az
>> analitikus,
>> mellékmondatos szerkesztésmódok (Éva várhatja, hogy János megérkezzék) .
>> Nem véletlen a változás, hisz a magyar ekkor már nem finnugor és altáji
>> nyelvekkel érintkezett, hanem indopeurópaiakkal, a Kárpát-medencében.
>> EZEK
>> ÉS A MAGYAR NYELV *KÖLCSÖNÖSEN* HATOTTAK EGYMÁSRA! Figyeljünk a
>> kiemeltem
>> kölcsönösen szóra, mielõtt bárki önérzetében bántva érezné magát. A
>> nyelvi
>> kapcsolatok lényege ugyanaz, mint a folklórkapcsolatoké. Ahol
>> népcsoportok
>> egymás mellett bélnek, természetsezrûen hatnak egymásra.
>> 3. Az csak viccnek jó, hogy x nyelv, akármelyik is legyen az, pl.
>> esetünkben a magyar az emberiség õsnyelve. Minden valamirevaló európai
>> nyelvrõl ugyanúgy van áltudományos "miénk az õsnyelv-teória".
>> Megnyugtatásul, nyelvrokon nyelvekben is: a finnrõl és az észtrõl is van
>> tehát, és "természetesen" minden nagy indoeurópai nyelvrõl is, pl. "a
>> holland a Paradicsom nyelve". Ez mind-mind nyelvészeti szemét. Ez
>> ugyanis a
>> nyelv élõ voltát ab ovo kérdõjelezi meg. Minden élõ organizmus változik
>> élete során. Ezek az õsnyelvügyek ráadásul olyan ideológiai-politikai
>> mankók, melyek gondolkodó értelmiségiekhez egyszerûen eleve méltatlanok.
>> Általában totalitárius rezsimek rendelik ezeket, Sztálinnak is megvolt a
>> maga elméletgyára a szláv nyelvek felsõbbrendûségérõl. Az is ugyanolyan
>> ideológiai-nyelvészeti szemét volt.
>>
>> A nyelvek tehát, még egyszer mondom, nyelvek között élnek, -- eltekintve
>> a
>> lakható óceáni szigetektõl, melyek nyelvileg izoláltak, -- azaz adott
>> terület nyelvei között, akár nyelvrokon nyelvek, akár nem,
>> kapcsolatrendszer
>> van.Gondoljunk csak az alábbi evidenciákra a folklórból: x nép népdalai
>> is
>> kulturális kontextusban élnek. A hasonló zenei dialektusok és a
>> nyelvterület
>> dialektusainak kulturális kontextusában, tehát a kapcsolat, az
>> oda-vissza
>> érintkezés lehetõsége nagyon fontos, sõt alapvetõ. (Apró
>> kivétel: táncdialektusok esetében nincs komoly szerepe a verbális
>> kódnak,
>> persze ezt funkcionálisan a mozgás kódja helyettesíti is.)
>>
>> Ezeket az evidenciákat a folklórban biztosan elismeritek, fogadjátok el,
>> hogy a nyelvekkel sincs másképp, és még egyszer mondom, hagyjuk békén az
>> ilyen Varga Csaba-féle cikkekkel a folklistát. És, hogy félreértés
>> semmiképp
>> se származhassék levelembõl: nem a kedves nyelvi
>> kérdések-válaszok-felvetések ellen írtam, azokból sokszor okulni is
>> lehet,
>> sõt már hasznos nyelvjárási adatokat is kaptam a listán kersztül, amiért
>> ezúton is köszönet. A hagymázos elméletek terjesztése ellen
>> írtam, emberbaráti szeretetbõl, hogy drága idõnket ezektõl kímélve,
>> minél
>> több energiánkat a valóban szép és nemes célok érdekében használhassuk.
>> Épp
>> ezért a Varga Csaba-témát a magam részérõl lezártnak tekintem.
>>
>>
>> Mindenkinek áldott ünnepeket:
>>
>> Pomozi Péter
>>
>> Az idézett és vitatott cikket megtaláljátok az alábbi levélben:
>> 2006/4/13, JUHASZ Zoltan <juhasz at mfa.kfki.hu>:
>>
>> >
>> >
>> >
>>
>> ------------------------------
>>
>> ---------------------------------
>> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
>> Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt ha teheted:
>> http://www.folkradio.hu/alapitvany.php?page=adakozas
>>
>>
>> ---------------------------------
>> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
>> Támogasd adód 1%-ával a Folkrádiót:
>> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>>
>>
>>
> ---------------------------------
> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
> Támogasd adód 1%-ával a Folkrádiót:
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
További információk a(z) Lista levelezőlistáról