[Folklista] Kodályt ne bántsuk!

Fehér Anikó aniko.duna at t-online.hu
2007. Ápr. 8., V, 22:57:18 CEST


Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) A magyar kultúra ezer éve keresztény kultúra. (Nem azonos a vallással!) A kereszténység hozott olyan szellemi tartalmakat, amelyek írásba, irodalomba kívánkoztak. A Halotti beszéd szavai egy magyarul prédikáló pap beszél: "Látjátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk. Isa pur es homu vogymuk..." (Emlékezzünk Ady sorára: visszatér a porba, amelyből vétetett...) Az Ómagyar Mária-siralom, egyik legelső magyar nyelvű költeményünk néhány sora: Világnak világa, virágnak virága: keservesen kínzatol, vas szögekkel veretel.A fájdalmas anya képe, a felnőtt gyermekét sirató anya fájdalmának örök-szép megfogalmazása. S a magyar nyelvű irodalom kezdeteinél felcsendülő szókapcsolatoktól hatalmas ív húzódik napjainkig, s csak akkor érthető a mai költészet - a mai kultúra -, ha tudom, hogy mi volt korábban. József Attila: Kertész leszek... kezdetű versének utolsó sorait hányszor hallottuk, de vajon gondoltunk-e rá, hogy az Ómagyar Mária-siralom szókapcsolatai köszönnek benne vissza, amikor ezt halljuk:"Ha már elpusztul a világ legyen a sírjára virág..."Mi a kultúra? A kultúra sokféle meghatározási lehetőségeinek elemzése helyett álljon itt egy idézet Richard von Weizsäckertől, "A németek és identitásuk" beszédéből, amelyet 1985-ben mondott a nyugatnémet evangélikus nagygyűlésen: "A kultúra: életmód. Ezért politika is a kultúra. A kultúrát életmódnak felfogni: talán ez a leghitelesebb politika. Erősíti önazonos-ságunkat, méghozzá éppen ott, ahol társadalmi vagy ideológiai határok önértelmezésünket a leginkább megterhelik vagy elkülönítik." A II. vatikáni zsinatnak az egyháznak a mai világban betöltendő szerepéről szóló dokumentumában olvassuk: "A kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét kiműveli és kibontakoztatja az ember. Ismeret-szerzés és munka által meghódítani igyekszik az egész világot, az erkölcsök és az intézmé-nyek tökéletesítésével pedig emberiesebbé teszi a közösségi életet a családban és az egész társadalomban, végül az idők folyamán műveiben fejezi ki, közli másokkal és örökíti meg lel-kének nagy élményeit és törekvéseit, hogy azok sokaknak, sőt az egész emberiségnek felemel-kedését szolgálják. (...) Ez magyarázza, hogy a kultúrának szükségszerűen történeti és társa-dalmi arculata van, és hogy a kultúra szó gyakran társadalomtudományos vagy néprajzi értelmet is kap. "Gaudium et Spes": "A kultúra részben azoknak a találmányoknak a halmaza, amelyek a világ különböző részein jöttek létre, és amelyeknek célja, hogy hatékonnyá, 
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 3 
érthetővé tegyék az életet a halandó emberek számára, akik mindenütt ugyanazokkal az alapvető életproblémákkal küzdenek: a születéssel, a növekedéssel, a halállal, egészségük megőrzésével, a jóléttel, az élet értelmével. A megoldások egyik nemzedékről a másikra szállnak. (Allport: A személyiség alakulása. Bp. 1980.) Kultúra: kommunikáció, közösség-teremtés, diakron (időbeli egymásutániságban) és szink-ron (egyazon időben), - közösség és kötődés a múlthoz, közösség és kötődés a ma élőkhöz. A kultúra: - Ismeret (információ, tudás) = megtanulható. - Érzület (bele kell születni) = nem tanítható, de továbbadható. - Otthonosság (eligazodni tudás egy jelrendszerben). - Összefüggés-rendszer. - Kontinuitás. 25 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok 200 éves volt. Ekkor jártam ott. Hazatérve a Balaton-felvidék látványa: itthon vagyok... "Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa, belőle nőttem én ki, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el..." Itthon lenni, néven nevezni a dolgokat, birtokba venni a világot: kultúra. Gesztusok, szavak, formák, épületek: helyi értéke van mindennek egy összefüggésrendszer-ben. A székely-kapu a Dunántúlon múzeumi tárgy, Zetelakán vagy Parajdon megcsodálandó jele az otthonosságnak. A kopjafa Telkibányán vagy Szatmárcsekén beszédes, de a balaton-udvari temető szív alakú sírköveit kopjafákra kicserélni nem lehet: értelmét veszti minden. Nincs steril, önmagában létező kultúra: csak összefüggésrendszer. Ebben pedig sokszor az önmagában értéktelennek tűnő jelenség - éppen a helyi értéke miatt - kimagaslóvá válik. Például Bartók, aki Amerikában - idegenben - él, a Concerto-ban egyszercsak himnusszá változtatja egy népszerű műdal dallamát: "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. Gyönyö-rűbb, mint a nagyvilág..." Az igazi mű sokszor nem egyszerűen információt közvetít, hanem sűrítve kifejez: gondoljunk például a Székely Himnuszra, amelynek sem szövege, semdallama nem remekmű, kifejezőereje mégis leírhatatlan. A magyar kultúra napja a rendszerváltozás óta a Himnusz megírásának évfordulója. A Himnusz: jelkép. Elemezhetjük a szövegét, de szövegtől függetlenül, amikor felcsendül a dallama, megérzünk valamit ebben a múlt században írott műben valamit abból a történelmimúltból, amelynek vállalása a magyarság lényegét jelenti. Nem bontjuk ízeire, hanem egységben, érzelmi sűrűséggel közvetíti számunkra a múltat és egybekapcsol mindazokkal, akik érző szívvel együtt tudják énekelni. Mert fölrémlik előttünk török és tatár, testvérharc és háborúk sora, újrakezdések és erőfeszítések, kétségbeesés és reménykedések egymásnak feszülése. Értünk Kúnság mezején ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél... Lefordítható ez a négy sor, intellektuálisan felfogható az idegennek, de nem fogja bele-érezni Petőfi szárnyalását: "Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfedél, Itt domborodjék a sír is fölöttem." Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára... Lefordítható ez a két sor is, de az idegen nem fogja tudat alatt dúdolni: "Felszántom a császár udvarát, belévetem hazám búbaját. 
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 4 
Hadd tudja meg császár fölsége, Mi terem a magyar szívében." Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek... Elmagyarázható az idegennek, hogy a vár és a kőhalom egy költői kifejezés: a részt mondomki az egész helyett. A rom-várat mondom, a rom-országot értem rajta. De nem fogja be-leérezni Kölcsey sorait a Huszt című versből: "Bús düledékeiden Husztnak romvára, megállék Csend vala, felleg alól száll fel az éjjeli hold..." A vers így végződik: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül..." Bújt az üldözött, s felé kard nyúlt barlangjába. Szertenézett, s nem lelé honját e hazában. Lefordítható, intellektuálisan érthető a mondat, de nem áll össze igazi szöveggé: kontextusban, szövegösszefüggésben él a kultúra. A bukott szabadságharcok, a testvérháborúk, az egész történelmünkön végigvonuló széthúzások fájdalmát lefordítani nemlehet. A legfontosabb tudatosítanunk: a magyar kultúra által itthon vagyunk. S azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nekünk ez a hazánk. "Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály..." Ha tudjuk, hogy szűkebb pátriánkban, Balatonfüreden kik jártak történelmünk nagyjai kö-zül, máris másként vagyunk itthon. Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mi-hály, Jókai Mór, Blaha Lujza, Keresztury Dezső, Déry Tibor s folytathatnánk még nagyon hosszan az írók, művészek, tudósok, politikusok felsorolását. Ha tudjuk, hogy nem messze tőlünk vezetett a római út, amelynek megjelölése a legelső le-jegyzett magyar összefüggő szavak sora a Tihanyi Alapítólevélből: "feheru uaru rea meneh hodu utu rea" - egy nemzetközi kultúrát jelentő latin szövegben, azonnal mást jelent nekünk ez a táj, mint az idelátogató turistának: mert ezáltal mi itthon vagyunk. Tudni azt, hogy a Ba-laton-felvidék megszámlálhatatlan rom-templomában ugyanazzal a kézmozdulattal imádkozott a pap, mint ahogyan imádkozik ma a tihanyi apátsági templomban, s ugyanazokat a meg-szentelt szövegeket, imádságokat, ugyanazt a Szentírást olvasták, egyszer csak rádöbbenünk a kontinuitásra, a folyamatosságra, arra, hogy a kultúra, a dolgok, az élet "mikéntje" nem egy-szerűen kívülről ráaggatott ruha, hanem lényegesen több: életet megtartó erő. Tudnunk kell, hogy a történelemben, mióta ember él a földön, kettős mozgás figyelhető meg. Az egységesülés törekvései és a szétválás, a különállás igénye. Egy individualizálódó társadalomban, amelyben az egyén érdekei fölötte állnak mindennek, a szétesés jeleivel talál-kozhatunk napról napra. A kultúra annyit is jelent, hogy elfogadom a másikat. A kultúra nemegyszerűen én-tudatot jelent, - mi vagyunk, akik itt otthon vagyunk. Akkor vagyok itthon, ha ismerem a másikat."Itthon vagyok. S ha néha lábomhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az úton..." Az ünnepeknek is megvan a maguk kultúrája. Megvan a rítusoknak, a szokásoknak megtartó ereje. Nem formaság, hogy a Himnusz éneklése közben fölállunk és fedetlen fővel éne-keljük. Nem formaság, ha más népek himnuszának hallgatása közben ugyancsak tisztelettel állunk: mert bár a kultúrák közösséget teremtő és őrző szerepe elvitathatatlan, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy kultúrák és kultúrák között hidat építeni kötelesség... És ne felejtsük: a kultúra a kommunikáció eszköze. Beszélünk viselkedéskultúráról, öltöz-ködéskultúráról, lakáskultúráról, nyelvi kultúráról: vajon őrizzük-e kultúránkat? Vagy hagy-
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 5 
juk, hadd keveredjen bármivel, hadd árasszanak el bennünket idegen szokások, kifejezések, - s azt gondoljuk, hogy bárhol otthon lehetünk?A kultúra: életmód. Nem marad az úgynevezett magán-szférában, szükségképpen közös-ségteremtő, és közösségben teremtődik. Közügy a kultúra, ezért politikai tényező is, mondjuk ki bátran. S a kultúrához hozzátartoznak az ünnepek. Szükség van ünnepekre. Ne mossuk ösz-sze a vasárnapot a hétköznapokkal: ha nincs vasárnapunk, már csak hétköznapjaink lesznek. Kellenek napok, amikor fölemeljük a szívünket. Ünnepelni egyedül nem lehet, csak közösségben. Az ünnepekhez hozzátartoznak a jelképek, amelyek nem egyszerűen múzeumi tárgyak, hanem nemzedékek és évszázadok őrizték és őrzik. Jelkép a zászló, s a piros-fehér-zöld szín számunkra az együvé tartozás jele, a hazához való ragaszkodásé. "- Engedj, zászlórúd' Mért markolsz vissza a széltől? - Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó." (Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd)Ilyen jelkép a magyar korona is, amely nem múzeumi tárgy, hanem a kontinuitást kifejezőnemzeti ereklye, amelyhez évszázadok történelme kapcsolódik, a mi történelmünk, amit vállalnunk kell, s ezt a vállalást kifejezni szükségünk van a jelképre. A jelképek hozzátartoznak a kultúrához: a beavatottak számára többet mondanak, mint amit közvetlenül jelentenek. Mer-jünk beavatottak lenni egy nemzeti közösségbe! S a korona, amelyről ezekben a hetekben any-nyi szó esett, s amelyet közelről megtekinteni tízezrek és tízezrek zarándokolnak, ugyanakkor kapcsolatokról beszél: motívumai között ott vannak a bizánci és a nyugati kereszténység jelei egyaránt. Ott van az európai távlat, már államiságunk kezdetén. Vállalni a magyar kultúrát nem jelent elkülönülést, bezárkózást, de igenis jelenti vállalását múltnak és vállalását jöven-dőnek."... megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt." Vállalni múltat és vállalni jövendőt. Nemzeti imádságunk és nemzeti kultúránk most már elválaszthatatlanul egybetartozik. Korzenszky Richárd  Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) A magyar kultúra ezer éve keresztény kultúra. (Nem azonos a vallással!) A kereszténység hozott olyan szellemi tartalmakat, amelyek írásba, irodalomba kívánkoztak. A Halotti beszéd szavai egy magyarul prédikáló pap beszél: "Látjátuk feleim szümtükkel, mik vogymuk. Isa pur es homu vogymuk..." (Emlékezzünk Ady sorára: visszatér a porba, amelyből vétetett...) Az Ómagyar Mária-siralom, egyik legelső magyar nyelvű költeményünk néhány sora: Világnak világa, virágnak virága: keservesen kínzatol, vas szögekkel veretel.A fájdalmas anya képe, a felnőtt gyermekét sirató anya fájdalmának örök-szép megfogalmazása. S a magyar nyelvű irodalom kezdeteinél felcsendülő szókapcsolatoktól hatalmas ív húzódik napjainkig, s csak akkor érthető a mai költészet - a mai kultúra -, ha tudom, hogy mi volt korábban. József Attila: Kertész leszek... kezdetű versének utolsó sorait hányszor hallottuk, de vajon gondoltunk-e rá, hogy az Ómagyar Mária-siralom szókapcsolatai köszönnek benne vissza, amikor ezt halljuk:"Ha már elpusztul a világ legyen a sírjára virág..."Mi a kultúra? A kultúra sokféle meghatározási lehetőségeinek elemzése helyett álljon itt egy idézet Richard von Weizsäckertől, "A németek és identitásuk" beszédéből, amelyet 1985-ben mondott a nyugatnémet evangélikus nagygyűlésen: "A kultúra: életmód. Ezért politika is a kultúra. A kultúrát életmódnak felfogni: talán ez a leghitelesebb politika. Erősíti önazonos-ságunkat, méghozzá éppen ott, ahol társadalmi vagy ideológiai határok önértelmezésünket a leginkább megterhelik vagy elkülönítik." A II. vatikáni zsinatnak az egyháznak a mai világban betöltendő szerepéről szóló dokumentumában olvassuk: "A kultúra szó általános értelemben véve mindazt jelenti, amivel a maga sokirányú szellemi és testi képességét kiműveli és kibontakoztatja az ember. Ismeret-szerzés és munka által meghódítani igyekszik az egész világot, az erkölcsök és az intézmé-nyek tökéletesítésével pedig emberiesebbé teszi a közösségi életet a családban és az egész társadalomban, végül az idők folyamán műveiben fejezi ki, közli másokkal és örökíti meg lel-kének nagy élményeit és törekvéseit, hogy azok sokaknak, sőt az egész emberiségnek felemel-kedését szolgálják. (...) Ez magyarázza, hogy a kultúrának szükségszerűen történeti és társa-dalmi arculata van, és hogy a kultúra szó gyakran társadalomtudományos vagy néprajzi értelmet is kap. "Gaudium et Spes": "A kultúra részben azoknak a találmányoknak a halmaza, amelyek a világ különböző részein jöttek létre, és amelyeknek célja, hogy hatékonnyá, 
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 3 
érthetővé tegyék az életet a halandó emberek számára, akik mindenütt ugyanazokkal az alapvető életproblémákkal küzdenek: a születéssel, a növekedéssel, a halállal, egészségük megőrzésével, a jóléttel, az élet értelmével. A megoldások egyik nemzedékről a másikra szállnak. (Allport: A személyiség alakulása. Bp. 1980.) Kultúra: kommunikáció, közösség-teremtés, diakron (időbeli egymásutániságban) és szink-ron (egyazon időben), - közösség és kötődés a múlthoz, közösség és kötődés a ma élőkhöz. A kultúra: - Ismeret (információ, tudás) = megtanulható. - Érzület (bele kell születni) = nem tanítható, de továbbadható. - Otthonosság (eligazodni tudás egy jelrendszerben). - Összefüggés-rendszer. - Kontinuitás. 25 évvel ezelőtt az Amerikai Egyesült Államok 200 éves volt. Ekkor jártam ott. Hazatérve a Balaton-felvidék látványa: itthon vagyok... "Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa, belőle nőttem én ki, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el..." Itthon lenni, néven nevezni a dolgokat, birtokba venni a világot: kultúra. Gesztusok, szavak, formák, épületek: helyi értéke van mindennek egy összefüggésrendszer-ben. A székely-kapu a Dunántúlon múzeumi tárgy, Zetelakán vagy Parajdon megcsodálandó jele az otthonosságnak. A kopjafa Telkibányán vagy Szatmárcsekén beszédes, de a balaton-udvari temető szív alakú sírköveit kopjafákra kicserélni nem lehet: értelmét veszti minden. Nincs steril, önmagában létező kultúra: csak összefüggésrendszer. Ebben pedig sokszor az önmagában értéktelennek tűnő jelenség - éppen a helyi értéke miatt - kimagaslóvá válik. Például Bartók, aki Amerikában - idegenben - él, a Concerto-ban egyszercsak himnusszá változtatja egy népszerű műdal dallamát: "Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország. Gyönyö-rűbb, mint a nagyvilág..." Az igazi mű sokszor nem egyszerűen információt közvetít, hanem sűrítve kifejez: gondoljunk például a Székely Himnuszra, amelynek sem szövege, semdallama nem remekmű, kifejezőereje mégis leírhatatlan. A magyar kultúra napja a rendszerváltozás óta a Himnusz megírásának évfordulója. A Himnusz: jelkép. Elemezhetjük a szövegét, de szövegtől függetlenül, amikor felcsendül a dallama, megérzünk valamit ebben a múlt században írott műben valamit abból a történelmimúltból, amelynek vállalása a magyarság lényegét jelenti. Nem bontjuk ízeire, hanem egységben, érzelmi sűrűséggel közvetíti számunkra a múltat és egybekapcsol mindazokkal, akik érző szívvel együtt tudják énekelni. Mert fölrémlik előttünk török és tatár, testvérharc és háborúk sora, újrakezdések és erőfeszítések, kétségbeesés és reménykedések egymásnak feszülése. Értünk Kúnság mezején ért kalászt lengettél, Tokaj szőlővesszein nektárt csepegtettél... Lefordítható ez a négy sor, intellektuálisan felfogható az idegennek, de nem fogja bele-érezni Petőfi szárnyalását: "Szép vagy, Alföld, legalább nekem szép. Itt ringatták bölcsőm, itt születtem. Itt boruljon rám a szemfedél, Itt domborodjék a sír is fölöttem." Nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára... Lefordítható ez a két sor is, de az idegen nem fogja tudat alatt dúdolni: "Felszántom a császár udvarát, belévetem hazám búbaját. 
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 4 
Hadd tudja meg császár fölsége, Mi terem a magyar szívében." Vár állott, most kőhalom, Kedv s öröm röpkedtek... Elmagyarázható az idegennek, hogy a vár és a kőhalom egy költői kifejezés: a részt mondomki az egész helyett. A rom-várat mondom, a rom-országot értem rajta. De nem fogja be-leérezni Kölcsey sorait a Huszt című versből: "Bús düledékeiden Husztnak romvára, megállék Csend vala, felleg alól száll fel az éjjeli hold..." A vers így végződik: "Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül..." Bújt az üldözött, s felé kard nyúlt barlangjába. Szertenézett, s nem lelé honját e hazában. Lefordítható, intellektuálisan érthető a mondat, de nem áll össze igazi szöveggé: kontextusban, szövegösszefüggésben él a kultúra. A bukott szabadságharcok, a testvérháborúk, az egész történelmünkön végigvonuló széthúzások fájdalmát lefordítani nemlehet. A legfontosabb tudatosítanunk: a magyar kultúra által itthon vagyunk. S azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Nekünk ez a hazánk. "Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály..." Ha tudjuk, hogy szűkebb pátriánkban, Balatonfüreden kik jártak történelmünk nagyjai kö-zül, máris másként vagyunk itthon. Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Sándor, Vörösmarty Mi-hály, Jókai Mór, Blaha Lujza, Keresztury Dezső, Déry Tibor s folytathatnánk még nagyon hosszan az írók, művészek, tudósok, politikusok felsorolását. Ha tudjuk, hogy nem messze tőlünk vezetett a római út, amelynek megjelölése a legelső le-jegyzett magyar összefüggő szavak sora a Tihanyi Alapítólevélből: "feheru uaru rea meneh hodu utu rea" - egy nemzetközi kultúrát jelentő latin szövegben, azonnal mást jelent nekünk ez a táj, mint az idelátogató turistának: mert ezáltal mi itthon vagyunk. Tudni azt, hogy a Ba-laton-felvidék megszámlálhatatlan rom-templomában ugyanazzal a kézmozdulattal imádkozott a pap, mint ahogyan imádkozik ma a tihanyi apátsági templomban, s ugyanazokat a meg-szentelt szövegeket, imádságokat, ugyanazt a Szentírást olvasták, egyszer csak rádöbbenünk a kontinuitásra, a folyamatosságra, arra, hogy a kultúra, a dolgok, az élet "mikéntje" nem egy-szerűen kívülről ráaggatott ruha, hanem lényegesen több: életet megtartó erő. Tudnunk kell, hogy a történelemben, mióta ember él a földön, kettős mozgás figyelhető meg. Az egységesülés törekvései és a szétválás, a különállás igénye. Egy individualizálódó társadalomban, amelyben az egyén érdekei fölötte állnak mindennek, a szétesés jeleivel talál-kozhatunk napról napra. A kultúra annyit is jelent, hogy elfogadom a másikat. A kultúra nemegyszerűen én-tudatot jelent, - mi vagyunk, akik itt otthon vagyunk. Akkor vagyok itthon, ha ismerem a másikat."Itthon vagyok. S ha néha lábomhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az úton..." Az ünnepeknek is megvan a maguk kultúrája. Megvan a rítusoknak, a szokásoknak megtartó ereje. Nem formaság, hogy a Himnusz éneklése közben fölállunk és fedetlen fővel éne-keljük. Nem formaság, ha más népek himnuszának hallgatása közben ugyancsak tisztelettel állunk: mert bár a kultúrák közösséget teremtő és őrző szerepe elvitathatatlan, ugyanakkor azt is tudnunk kell, hogy kultúrák és kultúrák között hidat építeni kötelesség... És ne felejtsük: a kultúra a kommunikáció eszköze. Beszélünk viselkedéskultúráról, öltöz-ködéskultúráról, lakáskultúráról, nyelvi kultúráról: vajon őrizzük-e kultúránkat? Vagy hagy-
--------------------------------------------------------------------------------
   Page 5 
juk, hadd keveredjen bármivel, hadd árasszanak el bennünket idegen szokások, kifejezések, - s azt gondoljuk, hogy bárhol otthon lehetünk?A kultúra: életmód. Nem marad az úgynevezett magán-szférában, szükségképpen közös-ségteremtő, és közösségben teremtődik. Közügy a kultúra, ezért politikai tényező is, mondjuk ki bátran. S a kultúrához hozzátartoznak az ünnepek. Szükség van ünnepekre. Ne mossuk ösz-sze a vasárnapot a hétköznapokkal: ha nincs vasárnapunk, már csak hétköznapjaink lesznek. Kellenek napok, amikor fölemeljük a szívünket. Ünnepelni egyedül nem lehet, csak közösségben. Az ünnepekhez hozzátartoznak a jelképek, amelyek nem egyszerűen múzeumi tárgyak, hanem nemzedékek és évszázadok őrizték és őrzik. Jelkép a zászló, s a piros-fehér-zöld szín számunkra az együvé tartozás jele, a hazához való ragaszkodásé. "- Engedj, zászlórúd' Mért markolsz vissza a széltől? - Rongy lennél egyedül. Így lobogó, lobogó." (Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd)Ilyen jelkép a magyar korona is, amely nem múzeumi tárgy, hanem a kontinuitást kifejezőnemzeti ereklye, amelyhez évszázadok történelme kapcsolódik, a mi történelmünk, amit vállalnunk kell, s ezt a vállalást kifejezni szükségünk van a jelképre. A jelképek hozzátartoznak a kultúrához: a beavatottak számára többet mondanak, mint amit közvetlenül jelentenek. Mer-jünk beavatottak lenni egy nemzeti közösségbe! S a korona, amelyről ezekben a hetekben any-nyi szó esett, s amelyet közelről megtekinteni tízezrek és tízezrek zarándokolnak, ugyanakkor kapcsolatokról beszél: motívumai között ott vannak a bizánci és a nyugati kereszténység jelei egyaránt. Ott van az európai távlat, már államiságunk kezdetén. Vállalni a magyar kultúrát nem jelent elkülönülést, bezárkózást, de igenis jelenti vállalását múltnak és vállalását jöven-dőnek."... megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt." Vállalni múltat és vállalni jövendőt. Nemzeti imádságunk és nemzeti kultúránk most már elválaszthatatlanul egybetartozik. Korzenszky Richárd Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) 
 
Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nőa magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) "Mi a magyarság? A magyarság: nem fajiság, hanem kultúra. Közösségvállalás. Nem "fütyü-

lős barack és bő gatya", mint mondotta tíz évvel ezelőtt valaki, végig nem gondolva ezeréves 

államiságunk történetét. A magyarság vállalás. Tanúsítják ezt kitelepített svábok, igazi 

jólétben Németországban élők vallomásai. Tanúsítja ezt a következő, Izraelben élő, 

félelmében ki-vándorolt ismerősöm felsóhajtása: "Ha én még egyszer Kapuváron 

Goldschmied úr lehetnék..." Tanúsítják ezt a Moldvában románul megkeresztelt romák 

kijelentései: "Mi magyar ci-gányok vagyunk..." 

Mi a kultúra? A kultúra: nem elkülönülés. Kodály Zoltán írja: "Magyarország Európának is 

szerves része: annak hagyományaiban is benne kell élnie. Kelet és Nyugat ütközőpontján álló 

országnak, népnek élete célja csak az lehet, hogy mind a kettőhöz hozzátartozzék, ellentétei-

ket magában kibékítse, egybeolvassza. Ebből a szempontból értéktelen az a magyarság, amely 

nem európai, és számunkra értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind. Ellent-

mondásnak tűnik, de igaz: minél több közünk van az európai kultúrához, annál nagyobbra nő

a magunké is." (Mi a magyar a zenében? - 1939.) Írja Korzenszky Richard perjel úr egy svéd lapon. Nem volt egyszerű megtalálni, hihetitek!

Tehát a Barsi Ernő bácsit köszöntő hölgy ezen írás "ismeretében" valószínűleg összekeverte a dolgokat, 

s Kodály szájába adott olyan mondatot, amit ő nyilvánvalóan sosem mondott volna. A kultúra

fogalmának tisztázása sem egyszerű, én egyszer kísérletet tetetm rá, honlapomon találhatja, aki keresi. 

De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy legalább a Kodály évben tisztázni kellene bizonyos dolgokat, s nem a 

XX. század egyik legnagyobb gondolkodójával takarózni, ha zavaros, jólhangzó ám értéktelen gondolatokkal 

akarunk díszelegni.Én holnap a Kodály módszerről fogok írni, nem ebbe akartam belemenni. De ha már......Sok locsolót a lányoknak, a fiúknak meg hímes tojást, szépet!!!!!!!!Fehér Anikó

www.feheraniko.hu
További információk a(z) Lista levelezőlistáról