Fwd: [Folklista] z , zs, dzs

keszthelyi at tilos.hu keszthelyi at tilos.hu
2006. Ápr. 20., Cs, 15:20:19 CEST


>Egyetértek. De melyik az az egy? * K.I.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Kedves Zoli Barátom!
>
> Ezt írod:
> "de Czakó cikkét változatlanul ajánlom a figyelmetekbe. Õ egyébként a
> mûveivel már bizonyított."
>
> Pont ez az, amit Czakó mûveibõl hiányolok, azaz a bizonyítást. Sok-sok
> bizonygatást, hitelt érdemlõ tényanyag-hátteret nélkülözõ
> kinyilatkoztatást
> látok, és még ha tetszik is sokszor, amit mond, sajnos nem tudom komolyan
> venni. Legfeljebb ötletes felvetésnek, hízelgõ prekoncepciónak tudom
> elfogadni kijelentéseinek többségét. Az önámítás, önáltatás pedig
> veszélyesebb, mint az amúgy talán kevésbé dicsõséges eredménnyel
> kecsegtetõ,
> de tényszerû adatokra támaszkodó vizsgálódás. Az igazság és a valóság
> között
> pedig szerintem az a legnagyobb különbség, hogy az igazság egyszerû, a
> valóság pedig bonyolult. Utóbbi ábrázolása következésképpen fáradságosabb,
> mondhatni macerásabb is. Nem akarok kérkedni néprajzi idomítottságommal,
> de
> Czakó Gábor és még néhány hozzá hasonló prófétisztikus úriember olyan
> fogalmakkal operál, amelyeknek vagy nem látják a mûvelõdéstörténeti
> hátterét, vagy nem is akarják azt látni. Tudod, nékem is van fogalmam a
> nehézkedésrõl (fõleg egynémely kancsó borok elfogyasztása után, hehe...),
> tanultam is róla az iskolában, mégsem tartok ebben a témában fizikai
> elõadást a televízióban, és nem jelentetek meg értekezéseket errõl, mert
> úgy
> érzem, hogy ez nem szakmám. Czakó Gábor közíró pedig súlyos néprajzi
> témákban foglal állást, mégpedig azzal a felhanggal, hogy "mint tudjuk, az
> úgynevezett népraztudomány errõl csupa félrevezetõ marhaságot állít".
> Valaki egyszer azt modta, hogy csak három dolog van a világon, amihez
> mindenki ért: a szex, a foci, meg a néprajz. Azt hiszem, ez a jelen esetet
> nagyon jól példázza.
>
> Igaz barátsággal
>
> Gergõ
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "JUHASZ Zoltan" <juhasz at mfa.kfki.hu>
> To: <lista at list.folkradio.hu>
> Sent: Wednesday, April 19, 2006 3:58 PM
> Subject: Re: Fwd: [Folklista] z , zs, dzs
>
>
>> Tisztelt Lista!
>>
>> A félreértés elkerülése végett: nem elrettentõ példának szántam Czakó
>> Gábor cikkét, hanem igen érdekes és tanulságos olvasmánynak. Tovább
>> megyek: Varga Csaba könyvét, melybõl a cikk idéz, szintén nagyon érdekes
>> és tanulságos olvasmánynak tartom. Persze nem vagyok nyelvész, de azért
>> a szép és világos érvelésre még lehetek fogékony - ilyenre pedig bõven
>> látok példát mind Czakó tanulmányában, mind Varga könyvében.
>>
>> A nyelvünk egyébként miért nem "népi", és miért nem "magyar"?
>> Ígérem, nem fogom elárasztani a listát semmivel, de Czakó cikkét
>> változatlanul ajánlom a figyelmetekbe. Õ egyébként a mûveivel már
>> bizonyított.
>>
>> Juhász Zoltán
>>
>>
>> peter pomozi wrote:
>>
>> >
>> >
>> > ---------- Forwarded message ----------
>> > From: peter pomozi <peterpomozi at gmail.com
> <mailto:peterpomozi at gmail.com>>
>> > Date: 15.04.2006 02:50
>> > Subject: Re: [Folklista] z , zs, dzs
>> > To: lista at list.folkradio.hu <mailto:lista at list.folkradio.hu>
>> >
>> > Tisztelt Lista!
>> >
>> > Ez az ártatlan és szívünknek kedves nyelvi téma, amit Pávai István
>> > z~zs~dzs változás a magyar nyelvjárásokban ill, analóg jelenségek
>> > altáji nyelvekben levele váltott ki, a 26. hozzászólásnál tart,
>> > elágazásait nem számolva, és egyre inkább félresiklik. Én sem mint
>> > folklistát kedvelõ és tisztelõ, sem mint nyelvész, sem mint
>> > anyanyelvemet és a nyelveket általában is szeretõ nem tartom
>> > helyesnek, hogy olyasmivel árasszuk el ezt a listát, ami se nem népi,
>> > se nem magyar, se nem igaz.
>> > Nem óhajtok semmiféle vitát provokálni, ezért nem is reagáltam és nem
>> > is fogok a jövõben sem minden e témájú elszállt hozzászólásra reagáln,
>> > hiszen ez nem nyelvészeti lista hanem folklista. A népzene és a népi
>> > kultúra közös tisztelete többet ér, mint az álnyelvészet ostorozása.
>> > Mindazonáltal ennél a 26. levélnél már nem állhatom meg: nézzetek
>> > körül, feleim józanul, és már legalább olyan írások véghetetlen
>> > citálásával ne terheljétek ezt a listát, ami nemcsak nyelvészeti
>> > blõdli, hanem természettudományos képtelenségek sorozatát is
>> > tartalmazza. És ami a legrosszabb benne, hogy kicsavart féligazságokat
>> > is tartalmaz az agglutinációs típusjegyekrõl.
>> >
>> > Csak néhány apróságot engedjetek meg az idézett cikk elméleti
>> > bevezetõjéhez, így Nagypéntek éjjelén, szombatra virradóra az ember
>> > egyébként is legyen áhítatos, békés hangulatban, és lehetõleg ne
>> > támadjon senkit és semmit.
>> > 1. Az, hogy a világ nyelvei monogenezissel (õsnyelv) vagy
>> > poligenezissel jöttek létre ( több õsnyelv), kérdéses, gyakorlatilag
>> > tudományosan eldönthetetlen. Ha valaki ex catedra eldönti, ab ovo
> áltudós.
>> > 2. Az "õsanya", jelenlegi idõszámítási gyakorlatunk idõegységeiben
>> > gondolkodva, azaz az elsõ homo sapiens sapiens, akinek
>> > antropológiai-neuolingvisztikai megfontolásból teljes joggal
>> > ugyanolyan fejlett verbális kódrendszert tulajdoníthatunk, mint
>> > amilyenek a ma élõ nyelvek, legkevesebb százezer évvel ezelõtt élt. Ez
>> > tehát kb. rendben, az már kevésbé, hogy a nyelvben két fejlett
>> > verbális kód között nincs sem darwinista fejlõdés, ez legalább
>> > tudományos igényû elmélet volt, de mára túlhaladott, és múzeumi
>> > leltári megõrzés sem, "a magyar az abszolút õsnyelv, amely minden
>> > gyököt úgy õriz mint, a parancsolat, bezzeg a többi primítív nyelv
>> > nem". Ne dõljünk be ilyeneknek!
>> >   A nyelv élõ organizmus, születhet, változhat és persze ki is
>> > halhat, de nem fejlõdik evolúciós értelemben az "õsanya" ugyanilyen
>> > fejlett kódrendszeréhez képest, mert humán nyelvészetileg a homo
>> > sapiens sapiens a kiindulópont, ahogy említettem.Van persze
>> > zooszemiotika meg még sok minden, de az nem tartozik ide.
>> > 2. A világ nyelvei tipológiailag eltérõek, az egyes nyelvek domináns
>> > típusjegyei pedig történetileg változóak.
>> > A magyar, úgy mint a finnugor és az altáji nyelvek, és még egyébként
>> > sok más nyelvcsalád nyelve a világon, tipológiailag dominánsan
>> > agglutináló. Azonban minden nyelv típusa is változhat történeti léte
>> > során, ezt teszi a magyar is: azt õsmagyar nyelvészeti (nem
>> > nyelvészkedési!) rekonstrukcióhoz képest az ómagyar kor végén egy
>> > tipológiailag kevésbé agglutináló, flexiós-.izoláló vonásokat is
>> > felvonultató nyelv áll elõttünk, elsõsorban a mondattan területén. Az
>> > õsmagyarra (is), mint erõsen agglutináló nyelvre jellemzõ
>> > mellékmondatértékû igenévi szerkezeteket (Arany János is kedvelte
>> > ezeket, pl. várhatja Piroska Toldi megérkeztét) felváltják az
>> > analitikus, mellékmondatos szerkesztésmódok (Éva várhatja, hogy
>> > János megérkezzék) . Nem véletlen a változás, hisz a magyar ekkor már
>> > nem finnugor és altáji nyelvekkel érintkezett, hanem
>> > indopeurópaiakkal, a Kárpát-medencében. EZEK ÉS A MAGYAR NYELV
>> > KÖLCSÖNÖSEN HATOTTAK EGYMÁSRA! Figyeljünk a kiemeltem kölcsönösen
>> > szóra, mielõtt bárki önérzetében bántva érezné magát. A nyelvi
>> > kapcsolatok lényege ugyanaz, mint a folklórkapcsolatoké. Ahol
>> > népcsoportok egymás mellett bélnek, természetsezrûen hatnak egymásra.
>> > 3. Az csak viccnek jó, hogy x nyelv, akármelyik is legyen az, pl.
>> > esetünkben a magyar az emberiség õsnyelve. Minden valamirevaló európai
>> > nyelvrõl ugyanúgy van áltudományos "miénk az õsnyelv-teória".
>> > Megnyugtatásul, nyelvrokon nyelvekben is: a finnrõl és az észtrõl is
>> > van tehát, és "természetesen" minden nagy indoeurópai nyelvrõl is,
>> > pl. "a holland a Paradicsom nyelve". Ez mind-mind nyelvészeti szemét.
>> > Ez ugyanis a nyelv élõ voltát ab ovo kérdõjelezi meg. Minden élõ
>> > organizmus változik élete során. Ezek az õsnyelvügyek ráadásul olyan
>> > ideológiai-politikai mankók, melyek gondolkodó értelmiségiekhez
>> > egyszerûen eleve méltatlanok. Általában totalitárius rezsimek rendelik
>> > ezeket, Sztálinnak is megvolt a maga elméletgyára a szláv nyelvek
>> > felsõbbrendûségérõl. Az is ugyanolyan ideológiai-nyelvészeti szemét
> volt.
>> >
>> > A nyelvek tehát, még egyszer mondom, nyelvek között élnek, --
>> > eltekintve a lakható óceáni szigetektõl, melyek nyelvileg izoláltak,
>> > -- azaz adott terület nyelvei között, akár nyelvrokon nyelvek, akár
>> > nem, kapcsolatrendszer van.Gondoljunk csak az alábbi evidenciákra a
>> > folklórból: x nép népdalai is kulturális kontextusban élnek. A hasonló
>> > zenei dialektusok és a nyelvterület dialektusainak kulturális
>> > kontextusában, tehát a kapcsolat, az oda-vissza érintkezés lehetõsége
>> > nagyon fontos, sõt alapvetõ. (Apró kivétel: táncdialektusok esetében
>> > nincs komoly szerepe a verbális kódnak, persze ezt funkcionálisan a
>> > mozgás kódja helyettesíti is.)
>> >
>> > Ezeket az evidenciákat a folklórban biztosan elismeritek, fogadjátok
>> > el, hogy a nyelvekkel sincs másképp, és még egyszer mondom, hagyjuk
>> > békén az ilyen Varga Csaba-féle cikkekkel a folklistát. És, hogy
>> > félreértés semmiképp se származhassék levelembõl: nem a kedves nyelvi
>> > kérdések-válaszok-felvetések ellen írtam, azokból sokszor okulni is
>> > lehet, sõt már hasznos nyelvjárási adatokat is kaptam a listán
>> > kersztül, amiért ezúton is köszönet. A hagymázos elméletek terjesztése
>> > ellen írtam, emberbaráti szeretetbõl, hogy drága idõnket ezektõl
>> > kímélve, minél több energiánkat a valóban szép és nemes célok
>> > érdekében használhassuk. Épp ezért a Varga Csaba-témát a magam
>> > részérõl lezártnak tekintem.
>> >
>> >
>> > Mindenkinek áldott ünnepeket:
>> >
>> > Pomozi Péter
>> >
>> > Az idézett és vitatott cikket megtaláljátok az alábbi levélben:
>> > 2006/4/13, JUHASZ Zoltan <juhasz at mfa.kfki.hu
> <mailto:juhasz at mfa.kfki.hu>>:
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >------------------------------------------------------------------------
>> >
>> >---------------------------------
>> >Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
>> >Támogasd a Folkrádió Közhasznú Alapítványt ha teheted:
>> >http://www.folkradio.hu/alapitvany.php?page=adakozas
>> >
>> >
>>
>> ---------------------------------
>> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
>> Támogasd adód 1%-ával a Folkrádiót:
>> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
> ---------------------------------
> Nyári táborok: http://www.folkradio.hu/nyari_tabor.php
> Támogasd adód 1%-ával a Folkrádiót:
> http://www.nonprofit.hu/szerv/nyilatkozat/56148.html
>
További információk a(z) Lista levelezőlistáról